Kolekcjonerzy Wiedzy

 

Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji,

Poddziałanie 9.1.2 – Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

na lata 2014-2020

  

1 września 2016r nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu KOLEKCJONERZY WIEDZY-MISTRZOWIE EKSPERYMENTÓW koordynowanego przez OPOLSKIE CENTRUM DEMOKRACJI LOKALNEJ.  Okres realizacji projektu to 1.09.2016r- 31.05.2018r.

Projektem objęci są uczniowie i nauczyciele publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu 4 gmin (Krapkowice, Prószków, Komprachcice, Dąbrowa) oraz 2 szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonych przez Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae (Opole, Tarnów Opolski) mieszczących się w granicach Aglomeracji Opolskiej, prowadzących kształcenie ogólne.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych przez uczniów oraz uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez nauczycieli po zakończeniu udziału w projekcie.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Poszerzenie oferty edukacyjnej wybranych szkół, poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć realizowanych poza lekcjami lub/i poza szkołą ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz przedmiotów przyrodniczych opartych na metodzie eksperymentu. Uatrakcyjnienie oferty szkoły poprzez wyjazdy uczniów w miejsca edukacji bezpośredniej.
  2. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez doskonalenie metod pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.
  3. Poszerzenie oferty edukacyjnej wybranych szkół, poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w których zostanie wykorzystany sprzęt/narzędzia TIK oraz rozwój kompetencji informatycznych uczniów i nauczycieli.
  4. Wykorzystanie przez szkoły doposażonych pracowni przedmiotowych do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
  5. Wyposażenie szkół w sprzęt i narzędzia TIK na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych.
  6. Poszerzenie oferty wybranych szkół o zagadnienia dot. wyboru ścieżki zawodowej, poprawa motywacji do podejmowania dalszych działań edukacyjnych oraz postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.
  7. Poszerzenie oferty edukacyjnej wybranych szkół o dodatkowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w procesie indywidualizacji.

W ramach projektu nasi uczniowie wyjadą na wycieczki edukacyjne będą także mieli możliwość wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.

 

Zajęcia dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku:

1.      Warsztaty kreatywnego uczenia się (2 grupy: 1 grupa dla uczniów klas I-III i jedna grupa dla uczniów klas IV-VI)

2.      Zajęcia z j. angielskiego (2 grupy: 1 grupa dla uczniów klas I-III i jedna grupa dla uczniów klas IV-VI)

3.      Zajęcia z języka niemieckiego ( 2 grupy: 1 grupa dla uczniów klas I-III i jedna grupa dla uczniów klas IV-VI)

4.      Warsztaty przyrodniczo-eksperymentalne ( 2 grupy dla uczniów klas IV-VI)

5.      Warsztaty z robotyki ( 2 grupy dla uczniów klas IV-VI)

Zajęcia pn. „Pracownia Rozwoju Osobistego” (2 grupy: 1 grupa dla uczniów klas I-III i jedna grupa dla uczniów klas IV-VI)